Algemene verkoopsvoorwaarden webshop 

Ondernemingsgegevens 


Encuentro (maakt deel uit van KLAVO bvba)

KLAVO bvba

BE 0507.893.681

Eksaarde-dorp 96

9160 Lokeren 

België

[email protected] en [email protected]

0468/505529 (encuentro) en 0486/860432

RPR Gent


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Encuentro (dat deel uitmaakt van KLAVO bvba) biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Encuentro (KLAVO bvba)  moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Encuentro (KLAVO bvba) aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. 
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Encuentro (KLAVO bvba)  niet. Encuentro (KLAVO bvba) is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Encuentro (KLAVO bvba) is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. 

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door KLAVO bvba. Encuentro (KLAVO bvba) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen
De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen 

via kredietkaart
via bankkaart 
via overschrijving op rekeningnummer BE12751207313692 (AXA rekening) van KLAVO BVBA

KLAVO bvba is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is. 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
De wijze van levering, leveringstermijn en leveringskosten worden telkens per item uitvoering uitvoerig beschreven op de website www.encuentro.coach

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in alle landen.

De levering gebeurt door via mail (voor bv vragenlijsten) of per verzending. Eventuele kosten worden telkens vermeld bij de beschrijving van het item. 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Encuentro (KLAVO bvba).

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door KLAVO bvba was geboden. 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Encuentro (KLAVO bvba)

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Encuentro ( KLAVO bvba) te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Encuentro (KLAVO bvba).

Indien het herroepingsrecht van toepassing is: 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Encuentro (KLAVO bvba) heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Encuentro (KLAVO bvba), Eksaarde-dorp 96 te 9160 Lokeren . De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant. 

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Encuentro (KLAVO bvba)  zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.”

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Encuentro (KLAVO bvba) alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Encuentro (KLAVO bvba) op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Encuentro (KLAVO bvba) wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt. 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Encuentro (KLAVO bvba) geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Encuentro (KLAVO bvba) betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst [als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de Klant, en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd]; 
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);

Artikel 8: Klantendienst 
De klantendienst van Encuentro (KLAVO bvba) is bereikbaar op het telefoonnummer +32 468505529, via e-mail op [email protected] of per post op het volgende adres Eksaarde-dorp 96. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. [

Artikel 9: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover […] beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 60 euro per factuur. 

Onverminderd het voorgaande behoudt Encuentro (KLAVO bvba) zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Wijziging voorwaarden 
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Encuentro (KLAVO bvba). Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. 

Artikel 11: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan: Encuentro (KLAVO bvba), Eksaarde-dorp 96 te 9160 Lokeren, België

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Algemene verkoopsvoorwaarden coaching, workshops, webinars Encuentro  (KLAVO bvba) 

Ondernemingsgegevens 


Encuentro (maakt deel uit van KLAVO bvba)

KLAVO bvba

BE 0507.893.681

Eksaarde-dorp 96

9160 Lokeren 

België

[email protected] en [email protected]

Artikel 1. Offertes

 1. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 6 maanden. Offertes, overeenkomsten of andere afspraken zijn slechts geldig indien ze schriftelijk door KLAVO bv werden bevestigd. Uit offertes, prijsopgaven uit het verleden kunnen geen rechten ontleend worden voor toekomstige opdrachten. 
 2. Elke wijziging van een opdracht door de klant dient schriftelijk te gebeuren en geeft in principe aanleiding tot een nieuwe offerte, en dit naar eigen inzicht en beslissing van KLAVO bv. KLAVO bv is in dit geval gerechtigd de termijn en/of het tarief aan te passen of de opdracht alsnog te wijzigen. Prestaties die reeds werden geleverd, moeten vergoed worden.
 3. Tussen partijen wordt overeengekomen dat, in afwijking van het Burgerlijk Wetboek, de klant bij aanneming van werken (diensten) geen recht heeft de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
 4. KLAVO bv besteedt de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten en is enkel belast met een inspanningsverbintenis. De uitvoeringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend voor KLAVO bv, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd tussen partijen. Vertraging in de levering en/of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot het betalen van een boete of schadevergoeding door KLAVO bv, tot ontbinding van de overeenkomst of tot weigering om de dienst in ontvangst te nemen.
 5. De klant bezorgt aan KLAVO bv in elk stadium van de uitvoering van de overeenkomst, tijdig alle gegevens die noodzakelijk geacht worden voor het uitvoeren van de overeenkomst.  Indien de nodige gegevens niet tijdig aan KLAVO bv worden verstrekt, heeft KLAVO bv het recht om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant te factureren.
 6. Deeluitvoeringen zijn toegelaten. KLAVO bv behoudt zich het recht voor deze deelleveringen en/of –uitvoeringen te factureren naarmate de werkzaamheden vorderen.

Artikel 2. Wijziging verkoopsvoorwaarden

2.1 KLAVO bv heeft het recht de verkoopsvoorwaarden op eender welk tijdstip te wijzigen. KLAVO bv verbindt er zich toe in dat geval de cliënt hiervan onmiddellijk in kennis te stellen. In dat geval zal u opnieuw gevraagd worden om uw akkoord te bevestigen.

Artikel 3. Overmacht

3.1 In geval van overmacht kan de klant geen aanspraak maken op schadevergoedingen.

Artikel 4. Prijzen

4.1. Onze prijzen worden opgegeven in Euro en zijn steeds exclusief B.T.W tenzij expliciet anders wordt voorzien. B.T.W. is ten laste van de klant. 

4.2. Tenzij andersluidend beding zijn onze prijzen opgegeven voor dienstverlening in onze vestiging te Eksaarde-dorp 96, 9160 Lokeren.  Indien wij dienen in te staan voor vervoer of organisatie van vervoer zullen wij de prijs hiervoor  factureren.

4.3. Onze prijzen betreffen slechts de uitvoering van de omschreven dienstverlening, met uitsluiting van alle andere werken en prestaties. Indien de klant bijkomende prestaties wenst zal hiervoor een apart document opgesteld worden. Deze bijkomende prestaties zulen vervolgens afzonderlijk worden gefactureerd bovenop de vermelde prijs.

4.4 Ondanks dat de website van Encuentro (dat deel uitmaakt van KLAVO bv) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden KLAVO bv niet. 

KLAVO bv is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant vragen heeft over het aanbod, de kostprijzen, beschikbaarheden van begeleiders, termijn dat sessies op de agenda kunnen gezet worden of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie is het aangewezen dat de klant steeds voorafgaand contact opneemt met Encuentro (dat deel uitmaakt van KLAVO bv) via het mailadres [email protected]

4.5 De prijs is echter verhoogbaar indien tussen de periode van het opmaken en aanvaarden van de offerte en de datum van de levering van de diensten, de lonen of andere bestanddelen die de prijs kunnen beïnvloeden (o.a. fiscale tarieven, sociale lasten, e.d.) een stijging ondergaan.

Artikel 5. Betaling

5.1. Alle voorschotten en facturen zijn steeds contant betaalbaar.

5.2. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest van 8 % per maand aangerekend

5.3. Elke niet-betaling van een factuur op de vervaldatum brengt de eisbaarheid mee van alle facturen die op dat ogenblik zijn opgesteld lastens dezelfde klant.

5.4. In geval van niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, wordt zij van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 %, met een minimum van 60,00 €.

5.5 Indien wij genoodzaakt zijn het dossier over te dragen aan onze juridische raadgever zal er tevens een forfait van 60,00 € aangerekend worden omwille van de extra administratie die dit met zich meebrengt.

Artikel 6. Aanvaarding

6.1 De diensten worden geacht aanvaard te zijn door de cliënt 8 kalenderdagen na de dienstverlening, behoudens nauwkeurig omschreven en gedetailleerde klacht die ons bereikt bij aangetekend schrijven voor het einde van hogergenoemde termijn.

Artikel 7. Ontbinding van de dienstverlening

7.1 Wij zijn gerechtigd de dienstverlening te ontbinden door eenvoudige kennisgeving aan de klant, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, inzonderheid indien hij meer dan 30 dagen nalaat een factuur te betalen, of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of waarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.

Artikel 8.  Voorwaarden met betrekking tot workshops en trainingen met open inschrijving

8.1 Dit artikel is enkel van toepassing op het aanbod workshops en trainingen met open inschrijvingen welke door Encuentro (dat deel uitmaakt van KLAVO bv) georganiseerd worden. 

8.2 De klant dient bij annulering zo snel mogelijk te verwittigen (ook al werd er nog niet betaald). 

8.3 De klant is definitief ingeschreven zodra KLAVO bv het inschrijvingsgeld op zijn rekening ontvangen heeft. Inschrijvingen gedaan via de website www.klavo.be binden de klant op dezelfde wijze als inschrijvingen die gedaan werden via mail. 

-Degene die een inschrijving plaatst voor een rechtspersoon, verbindt zich solidair met de rechtspersoon in wiens naam hij handelt. 

8.4 Als de klant definitief is ingeschreven en zonder schriftelijke verwittiging toch niet deelneemt, zal KLAVO bv het inschrijvingsgeld niet terugstorten. 

De schriftelijke annulering dient per brief en/of per email met ontvangstbevestiging te gebeuren. Een louter telefonische annulering zal niet aanvaard worden en dient dus steeds gepaard te gaan met een brief en/of email met ontvangstbevestiging. Zodra wij uw annulering ontvangen hebben zullen wij de ontvangst onmiddellijk bevestigen alsook de implicaties ervan, zoals hierna beschreven sub art 8.5. 

8.5 Als de klant definitief is ingeschreven en toch niet deelneemt maar schriftelijk annuleert zoals voorgeschreven sub art. 8.4:

 • annulering minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de training: 75% te betalen
 • annulering tussen 5 en 3 werkdagen voor aanvang van de training: 50 % te betalen
 • annulering tussen 10 en 5 werkdagen voor aanvang van de training: 25% te betalen
 • annulering meer dan 10 werkdagen voor aanvang van de training: 40 euro administratiekost

8.6 Als de vorming reeds gestart is en de klant moet de deelname onderbreken, houdt KLAVO bv het inschrijvingsgeld in.

8.7 Wanneer kan KLAVO bv zelf de vorming of workshop annuleren? 

Een vormingsactiviteit kan plaatsvinden als het omschreven aantal minimum deelnemers bereikt is. Bij onvoldoende inschrijvingen in een sessie in open aanbod kan KLAVO bv daarom een activiteit annuleren. In dat geval krijg de klant het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald.

Wanneer de vormingsbegeleider door ziekte of overmacht de vorming niet kan begeleiden, behoudt KLAVO bv zich het recht om een vorming te annuleren, een ander gekwalificeerd begeleider aan te stellen, een online alternatief aan te bieden of samen te zoeken naar een nieuwe datum om de vorming alsnog te laten plaatsvinden. In geval van annulatie storten we het inschrijvingsgeld volledig terug.

Artikel 9. Bevoegdheid

9.1 Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden betrekking hebben (van art. 1 tot en met artikel 8) worden beheerst door het Belgische recht. Enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde en het Vredegerecht van Lokeren zijn bevoegd, onverminderd ons recht te dagvaarden voor de rechtbanken van de woonplaats van de cliënt.

Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Door in te schrijven via de website Encuentro (dat deel uitmaakt van KLAVO bv), staat de klant uitdrukkelijk toe dat kan worden overgegaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van facturen, het opvolgen van de solvabiliteit, marketing en reclame. De verwerking voor marketingdoeleinden en de geïndividualiseerde reclame gebeurt enkel indien de klant zich hiertoe uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard tijdens het aankoopproces. KLAVO bv zal de gegevens niet mogen overmaken aan derden. De klant heeft voor alle gegevens het recht op inzage en verbetering. De klant heeft ten allen tijde het recht om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van de gegevens voor direct marketing doeleinden. Voor meer informatie wordt de klant uitgenodigd zich te wenden tot het openbaar register bijgehouden door de Commissie voor Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer te Brussel.

Artikel 11. Intellectuele eigendom

11.1. De voor of na de totstandkoming van de diensten aan de klant ter hand gestelde stukken en documenten zijn auteursrechtelijk beschermd en deze auteursrechten blijven eigendom van KLAVO bv. Zij mogen zonder toestemming van deze laatste niet door de klant worden gekopieerd of vermenigvuldigd.

11.2.  De volle eigendom van intellectuele rechten op de door KLAVO bv verstrekte concepten of ontwerpen blijft bij KLAVO bv tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt.

Artikel 12 Geschillenregeling

12.1. In de relatie tussen KLAVO bv en de klant is enkel het Belgische recht van toepassing. Elk geschil zal door KLAVO bv worden voorgelegd aan een bemiddelende instantie naar keuze dan wel aan de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Dendermonde onverminderd het recht voor KLAVO bv om gerechtelijke stappen te ondernemen voor de rechtbanken van het rechtsgebied van de klant.

12.2 In het kader van verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht om aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief binnen de veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering.

Op zoek naar een succes- en groeimindset? En nood aan meer energie, meer focus, betere resultaten en extra zelfvertrouwen? Kortom, wil jij topresultaten boeken? Ons zelfontwikkelde Fit your SWING-model helpt je op weg in vijf domeinen!

Stressmanagement: je ervaart minder negatieve stress en een betere balans. Je krijgt meer controle over je lichaam, gedachten en emoties.

Het resultaat voor golfers?
Je kan negatieve stress hanteren en omzetten naar positieve stress. Zo kan je je concentratie en energie maximaal inzetten. Zowel voor als tijdens de game. Zo boek je een goed resultaat. Ervaar je weinig stress? Dan kan je jezelf in de juiste energie brengen om een optimale prestatie neer te zetten.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Op de werkvloer verloopt alles een stuk soepeler. Ook bij een strakke deadline. Je bent meer relaxed en je kunt je beter concentreren. Kortom, je stresslevels dalen, je ervaart meer energie en je haalt meer voldoening uit je job.

Wakefulness: je vergroot je concentratie, focus en discipline. Je weet hoe je stoorzenders uitschakelt en hoe je jezelf kan blijven motiveren.

Het resultaat voor golfers?
Je weet perfect hoe je jouw aandacht kan richten en aanhouden op cruciale momenten. Eventuele stoorzenders kan je negeren of uitschakelen. Dankzij een goede focus zet je betere resultaten neer en bereik je je doelen.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Je ziet meteen waar je prioriteiten liggen en richt je aandacht op de juiste zaken. Met 100 % focus. Daardoor zet je vlotter betere resultaten neer.

Identity view: je krijgt inzicht in jezelf en je eigen gedrag. Dat zorgt voor meer zelfkennis over wat jij nodig hebt om succes te boeken. Ook je zelfvertrouwen groeit. Je communiceert op een verbindende manier en kan daardoor beter opschieten met verschillende karakters. In samenwerkingen leidt dit tot meer begrip voor elkaars noden en dus tot betere resultaten.

Het resultaat voor golfers?
Omdat je je eigen lichaam en gedrag beter begrijpt, maximaliseer je je succes. Je weet simpelweg welke gedragingen tot de allerbeste resultaten leiden. Kortom, je ontwikkelt een spel dat helemaal ‘fit’ bij jouw stijl.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Omdat je je eigen lichaam en gedrag beter begrijpt, maximaliseer je je succes. Je weet simpelweg welke gedragingen tot de allerbeste resultaten leiden (of je succes in de weg staan). Je begrijpt niet alleen jezelf maar ook je teamleden beter. Zo maximaliseer je de samenwerkingen en dus ook het succes op de werkvloer! Ook nieuwe medewerkers aanwerven, verloopt beter.

Navigation power: je ontdekt hoe je gemotiveerd raakt en blijft, hoe je concrete, haalbare doelen stelt en hoe je en cours de route doelgericht blijft.

Het resultaat voor golfers?
Je ervaart meer controle om je doelen te bereiken dankzij een concreet actieplan. Je bent uiterst gemotiveerd en weet hoe je je motivatie positief kan beïnvloeden. Hierdoor zet je je energie nuttig in. Je overtreft jezelf en zet de juiste stappen op de golfbaan naar een lagere handicap.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Je bent een stuk daadkrachtiger en werkt doelgericht. Je weet hoe je jezelf motiveert en hoe je je team op een positieve en oplossingsgerichte manier aanstuurt. Je business groeit omdat iedereen zijn energie op de juiste manier en doelgericht inzet.

Growth mindset:
Jouw gedachten en zelfspraak zijn neutraal en positief. Hierdoor blijf je gemotiveerd en gedreven. Ook bij tegenslagen. Moeilijkheden remmen je niet af. Je ziet ze als een uitdaging. Zo beleef je meer plezier, krijg je extra zelfvertrouwen en realiseer je groei. Jouw winning mindset werkt aanstekelijk en laat ook de mensen rondom je resultaten boeken. Kortom, je gaat vooruit!

Het resultaat voor golfers?
Dankzij jouw groeimindset sta je een stuk zelfverzekerder op de golfbaan. Je denkt positief, je ervaart veerkracht en behaalt de gevisualiseerde resultaten. Toch een tegenslag? Dan weet je hoe je dat moet ombuigen en hoe je in een positieve gemoedstoestand blijft!

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Jouw groeimindset resulteert in topprestaties. Tegenslagen halen je niet meer onderuit en obstakels bekijk jij als uitdagingen. Je bent veerkrachtig, denkt positief en straalt dat uit naar je teamleden. Hierdoor zijn ook zij extra gemotiveerd. Samen excelleren jullie!