Encuentro hecht veel belang aan de privacy van de gebruikers van haar website. Zij informeert duidelijk en transparant welke persoonsgegevens worden verzameld via de website en hoe Encuentro deze gegevens verwerkt, alles conform de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot de intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de ‘Verordening’) en de wet van 30 juli betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (de ‘Wet’) en navolgende wet- en regelgeving.

Aanpassingen aan dit beleid zullen steeds via de website worden gecommuniceerd.

Opmerking over minderjarigen: als u minderjarig bent (minder dan 18 jaar oud), mag u onze websites en apps niet gebruiken en vragen wij u uw persoonsgegevens niet aan ons mee te delen.

Wij wensen erop te wijzen dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor het privacybeleid van de websites waarnaar u een link vindt op onze website.

1. Wie is Encuentro en wat doen we

Encuentro is een besloten vennootschap naar Belgisch recht met zetel te Eksaarde-dorp 96, 9160 Eksaarde, actief in België. De website wordt gehost op het volgende adres: www.klavo.be, (hierna de “Site“). De term “Gebruiker” verwijst naar elke gebruiker, of het nu een natuurlijke of een rechtspersoon is, die de Site bezoekt of op enigerlei wijze met de Site communiceert. In het kader van de verwerking van persoonsgegevens treedt Encuentro als vennootschap op als verwerkingsverantwoordelijke en stelt in deze hoedanigheid ook het privacy beleid op. Dit beleid heeft tot doel de gebruiker van de website te informeren over de aard van en de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden voor de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker van de website en verbindt zich ertoe alle nodige maatregelen te nemen om een veilige en correcte verwerking te garanderen en te werken in overeenstemming met de bepalingen van de Wet en de Verordening. Het staat de verwerkingsverantwoordelijke vrij om de verwerking van persoonsgegevens toe te vertrouwen aan een onderaannemer, de verwerker, in welk geval de verwerkingsverantwoordelijke zich ertoe verbindt een onderaannemer te kiezen die de noodzakelijke garanties biedt voor een veilige verwerking van persoonsgegevens. De verwerkingsverantwoordelijke is bereikbaar

Per mail: [email protected] 

Telefonisch: 

Johan Bancken : 0479/689903 

Wiebeke Seymortier: 0468/505529

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site kan aanleiding geven tot het verwerken van persoonsgegevens. De verwerking van deze persoonsgegevens door Encuentro in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke of de door Encuentro aangestelde verwerker die in naam en voor rekening van Encuentro persoonsgegevens verwerkt, gebeurt steeds in overeenstemming met de Wet en de Verordening. Dit beleid heeft enkel betrekking op de website van Encuentro www.klavo.be. Als de website van Encuentro zou doorlinken naar andere websites of andere applicaties, gelden andere bepalingen waarvoor Encuentro op geen enkele manier verantwoordelijk kan worden gehouden.

3. Hoe worden persoonsgegevens verzameld

Persoonsgegevens worden op de volgende manieren verzameld: Het invullen van een contactformulier op onze website. Vraag om informatie via de website. Bezoeken van de website waardoor we specifieke informatie verkrijgen via cookies.

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De gebruiker stemt er mee in dat o.a. volgende persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt: Voor- en familienaam Bedrijfsnaam E-mailadres Telefoonnummer Adresgegevens IP-adres …

5. Doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

De persoonsgegevens worden gebruikt voor verschillende doeleinden, maar enkel voor zoveel als nodig om het vooropgestelde doel te bereiken. Wij verwerken identificatie- en contactinformatie in het kader van de uitvoering van een (toekomstige) overeenkomst. Dit doeleinde geldt als juridische grond voor de verwerking van persoonsgegevens. Het verwerken van deze gegevens laat ons toe u te kunnen antwoorden op vragen die gesteld worden via de Site. Wanneer u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, verwerken wij deze gegevens eveneens om u te informeren over onze producten, diensten, promoties, events, aanbiedingen, nieuwsitems en dergelijke meer. Encuentro verwerkt persoonsgegevens om de surfervaring van de gebruiker te verbeteren en de kwaliteit van haar website te optimaliseren. Meer informatie hieromtrent kan u nalezen in ons cookie-beleid. Als de verwerking van uw persoonsgegevens niet nodig is voor een van bovenstaande redenen, vragen wij altijd om uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken.

6. Toestemming

Door het gebruik van de functionaliteiten die beschikbaar zijn op de Site (of het aanmelden op de gebruikersaccount) geeft de Gebruiker zijn/haar ondubbelzinnige en geïnformeerde toestemming met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens in overeenstemming met de in dit privacy beleid opgenomen voorwaarden, doeleinden en principes. De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn/haar toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming kent uitwerking vanaf het moment van kennisgeving van de intrekking, maar laat de rechtmatigheid van de verwerking in het verleden onverlet.

7. Bewaartermijnen van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de bepalingen van de Verordening en de Wet bewaart de verwerkingsverantwoordelijke de door hem verzamelde persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijze noodzakelijk is. Deze termijn is in elk geval niet langer dan 2 jaar na het laatste contact met de Gebruiker. Indien de verwerking louter op basis van de toestemming van de Gebruiker gebeurt en er geen juridische grond voor verwerking aanwezig is, verbindt Encuentro zich ertoe om deze gegevens zo snel als mogelijk te verwijderen na ontvangst van het verzoek tot intrekking van de toestemming. In sommige gevallen behoudt Encuentro zich het recht voor om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren dan de termijn die hierboven staat beschreven, meer bepaald in het kader van juridische procedures of voor bewijsdoeleinden.

8. Openbaarmaking aan derden

Encuentro kan de persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt via de Site doorgeven aan haar werknemers, medewerkers, leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners of derden-verwerkers. Encuentro verbindt zich ertoe om enkel een beroep te doen op leveranciers, onderaannemers, andere dienstverleners en derden-verwerkers die adequate garanties bieden op een verwerking conform de bepalingen van de Wet en de Verordening. Encuentro zal persoonsgegevens niet doorverkopen aan derden voor direct marketing of promotiedoeleinden. De gebruiker erkent ervan op de hoogte te zijn dat sommige dienstverleners, onderaannemers en/of verwerkers toegang hebben tot de gegevens die afkomstig zijn van de formulieren en cookies die op de Site worden verzameld. (zie cookiebeleid) Daarnaast kan Encuentro persoonsgegevens doorgeven aan de bevoegde autoriteiten of overheden als dit haar verplicht wordt door de wet of in het kader van een juridische procedure. In het geval van herstructurering, overname of fusie van Encuentro behoudt Encuentro zich het recht voor om persoonsgegevens over te maken aan een derde partij in dit proces. De nodige confidentialiteitsprincipes zullen steeds in acht worden genomen bij een dergelijke overdracht van gegevens.

9. Openbaarmaking buiten de Europese ruimte

Wanneer Encuentro persoonsgegevens deelt met derde partijen waarmee zij samenwerkt, bestaat de mogelijkheid dat persoonsgegevens buiten de grenzen van de Europese ruimte worden gedeeld. Encuentro zal er in deze gevallen op toezien dat de bepalingen inzake GDPR door deze derde partijen steeds worden gerespecteerd.

10. Rechten van de gebruikers

De Gebruiker kan onderstaande rechten, in het kader van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, uitoefenen door de verwerkingsverantwoordelijke hiervan in kennis te stellen per e-mail via [email protected] of postbrief naar volgend adres: Eksaarde-dorp 96 te 9160 Eksaarde. De Gebruiker dient steeds zijn/haar identiteit aan te tonen om op rechtmatige wijze zijn/haar recht te kunnen uitoefenen.

a. Recht op toegang

Elke Gebruiker heeft een recht van toegang tot zijn/haar persoonsgegevens en te weten hoe zijn/haar persoonsgegevens worden verwerkt, welke persoonsgegevens worden verwerkt, aan wie die gegevens worden doorgestuurd en hoe lang ze worden bewaard. Encuentro stelt de opgevraagde gegevens in elektronische vorm beschikbaar voor de Gebruiker, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anders verzoekt en dit binnen een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag dat het verzoek Encuentro heeft bereikt.

b. Recht op verbetering

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om te vragen om onjuiste, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens die op hem/haar betrekking hebben, te corrigeren. Encuentro zal aan dit verzoek onmiddellijk gevolg geven, tenzij een dergelijke correctie van gegevens niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen van haar zou vergen. In dat geval stelt zij de Gebruiker onverwijld op de hoogte van haar beslissing.

c. Recht op uitwissing

De Gebruiker heeft het recht om de verwijdering of uitwissing van zijn/haar persoonsgegevens te vragen. Encuentro verbindt zich ertoe, rekening houdende met de beschikbare technologieën en uitvoeringskosten, alle redelijke maatregelen te nemen om dit recht op verwijdering of uitwissing te eerbiedigen en waar nodig eventuele verwerkers van dit verzoek tot verwijdering of uitwissing in kennis te stellen. Het recht op uitwissing of verwijdering is niet van toepassing indien de verwerking gebaseerd is op een juridische grond (bv. het uitvoeren van een overeenkomst) of indien de verwerking noodzakelijk is om (a) de verwerkingsverantwoordelijke toe te laten om te voldoen aan een wettelijke verplichting tot verwerking, een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag en (b) de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen. Encuentro stelt elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis van dergelijk verzoek tot uitwissing of verwijdering, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van de verwerkingsverantwoordelijke.

d. Recht om de verwerking te beperken

De Gebruiker heeft recht op beperking van verwerking van zijn/haar persoonsgegevens. Encuentro zal dergelijke aanvragen nader onderzoeken en nagaan hoe zij dit verzoek kan inwilligen. Voorts zal zij elke ontvanger van persoonsgegevens in kennis stellen van dit verzoek tot beperking van verwerking, tenzij een dergelijke kennisgeving niet mogelijk blijkt of onevenredige inspanningen zou vergen van de verwerkingsverantwoordelijke.

e. Recht op gegevensportabiliteit

De Gebruiker heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens te ontvangen in een gestructureerd, machineleesbaar en gangbaar formaat. De Gebruiker heeft bovendien het recht om aan de verwerkingsverantwoordelijke te vragen om deze gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke naar keuze van de Gebruiker. Encuentro zal aan deze aanvragen voldoen, voor zover dit technisch mogelijk is. De uitoefening van het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan het recht op uitwissing. Dit recht is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of voor de uitoefening van de aan de voor de verwerking verantwoordelijke toegewezen overheidsinstantie. Het recht op gegevensportabiliteit doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van verzet en geautomatiseerde besluitvorming

De Gebruiker heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens vanwege zijn/haar specifieke situatie, tenzij er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking, die primeren op de belangen en rechten en vrijheden van de Gebruiker. In het kader van prospectiedoeleinden heeft de Gebruiker steeds het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens en verbindt Encuentro zich ertoe om de persoonsgegevens niet langer voor direct marketing doeleinden te verwerken. Encuentro zal nooit een individuele beslissing nemen gebaseerd op geautomatiseerde processen.

g. Klachtrecht

De Gebruiker heeft het recht om klacht in te dienen indien hij/zij van oordeel is dat Encuentro te kort is geschoten in haar verplichtingen, haar opgelegd door de Wet en/of de Verordening. De Gebruiker kan zich wenden tot de gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is beschikbaar op de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen. De Gebruiker kan zijn klachtrecht indienen bij: Gegevensbeschermingsautoriteit Drukpersstraat 35 1000 Brussel E-mail: [email protected] Telefoon: 02/ 274 48 00 11.

Cookies

De Site maakt gebruik van cookies om Gebruikers te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om de Gebruiker een betere surfervaring te bieden en dienen om de website en de inhoud ervan te verbeteren. Het doel en de methoden met betrekking tot cookies zijn opgenomen in ons cookiebeleid.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op dit privacy beleid is het Belgisch recht van toepassing. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verwerkingsverantwoordelijke.

13. Bijkomende informatie

De hosting provider die de server beheert waarop de website staat, is GDPR-compliant. Voor meer informatie kan u terecht op https://www.cloudways.com/blog/gdpr/. Servers en apparaten van de medewerkers van de medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware zoals een virusscanner en een firewall. Uw gegevens worden verstuurd via beveiligde internetverbindingen (https). Mocht u als Gebruiker, ondanks onze zorg en de genomen maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking of ongeoorloofde wijziging van persoonsgegevens tegen te gaan, toch het gevoel hebben dat uw persoonsgegevens onvoldoende beveiligd zijn of er naar uw gevoel een inbreuk werd begaan tegen uw rechten inzake de verwerking van persoonsgegevens, vragen wij u contact te nemen met de verwerkingsverantwoordelijk via [email protected].

14. Procedure ingeval van gegevensinbreuk

In het geval er sprake is van een ernstige inbreuk in verband met persoonsgegevens, verbindt Encuentro zich ertoe de gegevensbeschermingsautoriteit binnen 72 uur na kennisname van deze ernstige gegevensinbreuk te verwittigen. Deze procedure wordt niet gevolgd indien de integriteit van de gegevens niet in gevaar is doordat de inbreuk bijvoorbeeld al snel kon worden verholpen. Wanneer de inbreuk in verband met persoonsgegevens waarschijnlijk een hoog risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van de Gebruiker, zal Encuentro de Gebruiker eveneens informeren van de vastgestelde inbreuk. Indien u na het lezen van dit privacy beleid nog vragen heeft, kan u contact opnemen met Encuentro door een e-mail te sturen naar [email protected] of te bellen naar

Johan Bancken : 0479/689903 

Wiebeke Seymortier: 0468/505529

Op zoek naar een succes- en groeimindset? En nood aan meer energie, meer focus, betere resultaten en extra zelfvertrouwen? Kortom, wil jij topresultaten boeken? Ons zelfontwikkelde Fit your SWING-model helpt je op weg in vijf domeinen!

Stressmanagement: je ervaart minder negatieve stress en een betere balans. Je krijgt meer controle over je lichaam, gedachten en emoties.

Het resultaat voor golfers?
Je kan negatieve stress hanteren en omzetten naar positieve stress. Zo kan je je concentratie en energie maximaal inzetten. Zowel voor als tijdens de game. Zo boek je een goed resultaat. Ervaar je weinig stress? Dan kan je jezelf in de juiste energie brengen om een optimale prestatie neer te zetten.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Op de werkvloer verloopt alles een stuk soepeler. Ook bij een strakke deadline. Je bent meer relaxed en je kunt je beter concentreren. Kortom, je stresslevels dalen, je ervaart meer energie en je haalt meer voldoening uit je job.

Wakefulness: je vergroot je concentratie, focus en discipline. Je weet hoe je stoorzenders uitschakelt en hoe je jezelf kan blijven motiveren.

Het resultaat voor golfers?
Je weet perfect hoe je jouw aandacht kan richten en aanhouden op cruciale momenten. Eventuele stoorzenders kan je negeren of uitschakelen. Dankzij een goede focus zet je betere resultaten neer en bereik je je doelen.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Je ziet meteen waar je prioriteiten liggen en richt je aandacht op de juiste zaken. Met 100 % focus. Daardoor zet je vlotter betere resultaten neer.

Identity view: je krijgt inzicht in jezelf en je eigen gedrag. Dat zorgt voor meer zelfkennis over wat jij nodig hebt om succes te boeken. Ook je zelfvertrouwen groeit. Je communiceert op een verbindende manier en kan daardoor beter opschieten met verschillende karakters. In samenwerkingen leidt dit tot meer begrip voor elkaars noden en dus tot betere resultaten.

Het resultaat voor golfers?
Omdat je je eigen lichaam en gedrag beter begrijpt, maximaliseer je je succes. Je weet simpelweg welke gedragingen tot de allerbeste resultaten leiden. Kortom, je ontwikkelt een spel dat helemaal ‘fit’ bij jouw stijl.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Omdat je je eigen lichaam en gedrag beter begrijpt, maximaliseer je je succes. Je weet simpelweg welke gedragingen tot de allerbeste resultaten leiden (of je succes in de weg staan). Je begrijpt niet alleen jezelf maar ook je teamleden beter. Zo maximaliseer je de samenwerkingen en dus ook het succes op de werkvloer! Ook nieuwe medewerkers aanwerven, verloopt beter.

Navigation power: je ontdekt hoe je gemotiveerd raakt en blijft, hoe je concrete, haalbare doelen stelt en hoe je en cours de route doelgericht blijft.

Het resultaat voor golfers?
Je ervaart meer controle om je doelen te bereiken dankzij een concreet actieplan. Je bent uiterst gemotiveerd en weet hoe je je motivatie positief kan beïnvloeden. Hierdoor zet je je energie nuttig in. Je overtreft jezelf en zet de juiste stappen op de golfbaan naar een lagere handicap.

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Je bent een stuk daadkrachtiger en werkt doelgericht. Je weet hoe je jezelf motiveert en hoe je je team op een positieve en oplossingsgerichte manier aanstuurt. Je business groeit omdat iedereen zijn energie op de juiste manier en doelgericht inzet.

Growth mindset:
Jouw gedachten en zelfspraak zijn neutraal en positief. Hierdoor blijf je gemotiveerd en gedreven. Ook bij tegenslagen. Moeilijkheden remmen je niet af. Je ziet ze als een uitdaging. Zo beleef je meer plezier, krijg je extra zelfvertrouwen en realiseer je groei. Jouw winning mindset werkt aanstekelijk en laat ook de mensen rondom je resultaten boeken. Kortom, je gaat vooruit!

Het resultaat voor golfers?
Dankzij jouw groeimindset sta je een stuk zelfverzekerder op de golfbaan. Je denkt positief, je ervaart veerkracht en behaalt de gevisualiseerde resultaten. Toch een tegenslag? Dan weet je hoe je dat moet ombuigen en hoe je in een positieve gemoedstoestand blijft!

Het resultaat voor ondernemers en leidinggevenden?
Jouw groeimindset resulteert in topprestaties. Tegenslagen halen je niet meer onderuit en obstakels bekijk jij als uitdagingen. Je bent veerkrachtig, denkt positief en straalt dat uit naar je teamleden. Hierdoor zijn ook zij extra gemotiveerd. Samen excelleren jullie!